Функционални стратегии

Функционални стратегии на организацията
Стратегиите за развитие на бизнеса определят общите направления, в които могат да бъдат търсени конкурентните предимства на дадена организация. Ако се избере една стратегия на диференциация в определена бизнес област, то за нейната реализация трябва да бъдат осъществени множество конкретни функции и действия, свързани с използването на разполагаемия стратегически потенциал на организацията.
Той отразява нейните специфични силни страни, които й дават възможност успешно да се позиционира в променящата се външна среда и да си осигури дългосрочен просперитет. На практика стратегическият потенциал на организацията се реализира
чрез функционалните й стратегии. Към тях се отнасят:
• стратегия на снабдяването;
• производствена стратегия;
• стратегия на пласмента;
• стратегия на човешките ресурси;
• финансова стратегия;
• технологична стратегия.Снабдяването, производството и пласмента са основните дейности, извършвани от организациите на материалното производство.
1. Снабдяването е първата фаза на единната възпроизводствена дейност на всяка организация и е от съществено значение за осъществяването на ефективно производство. Това е така, защото сривовете в снабдяването възпрепятстват цялостния производствен процес на организацията, още преди той да е започнал. Конкретно задачата на снабдяването се свежда до закупуване на материалните ресурси за производството, доставянето им на територията на организацията и подготовката им за производствено използване.
Стратегията на снабдяването обхваща проучване на възможните източници на снабдяване (доставчици), оценката им и избора на най-подходящите от тях. При вземането на стратегическите решения по повод на снабдяването (и главно по избора на доставчиците), преобладават критериите за разходите, цената и други условия на доставката. Стратегията на снабдяването включва и складовите запаси от доставяните суровини, материали и полуфабрикати. Управленските решения, отнасящи се до тях, са насочени към намаляване на складовите материални запаси, към ускоряване обращаемостта им. Всичко това дава предимство на организацията да бъде производител с по-ниски разходи в сравнение с конкурентите си.
2. Производствената стратегия заема възлово (ключово) място в системата на функционални стратегии на дадена организация. Това произтича от водещото място на произвдството сред всички дейности, извършвани от организацията.
В тази стратегия намират място въпроси за: конструиране и усъвършенстване на продукцията, техническата, технологичната, икономическата и организационна подготовка на произовдството, регулиране на вътрешното разпределение и използване на материалите, преработването им, използването на оборудването и техническото обслужване, организацията и управлението на производството, контрола над качеството и други.
Функционални стратегии II

Leave a Reply