Движение на информационни потоци. Общуване

Всяка управленкса дейност е свързана с комуникиране. Ао използваме кибертичните категории, съществуването на управляващата система и нейното целенасочено въздействие върху управляваната система се гради на обмена на информация.
Общуването не е просто комуникация. То е минимум двустранна комуникация, съобразена със статуса и особеностите на индивидите.
Комуникацията е двупосочен процес – извършва се поне от двама души. Необходимо е да има обмен- да се дава и да се получава.
Изисквания към управленския обмен на информация:
- обменяната информация трябва да бъде колкото може по-ясна и по-пълна (пълнота и яснота);
- информацията трябва да изглежда важна за изпълнителя (същесвена);
- информацията трябва да звучи смислено на този, за който тя е предназначена (смислено звучене);
- задължително наличие на потвърждение, че е разбрана, както прави Хенри Форд –старши. Според легендата той предоставя инструкцията за персонала на умствено недоразвити и асоциални хора. Той е изследвал тяхната реакция и доклоко те са я разбрали. Едва когато посланието е било разбрано от тях, инструкцията била пускана в сила.
В управленската теория и практика е възприето, че човек по-пълно и цялостно възприема предоставената му информация, когато се въздейства върху колкото се може повече негови осезания: аудио, визуални и др. Поведението на ръководителя също е убедителен начин на изпращане на послания до подчинените.
Движение на информационни потоци. Общуване II част

Leave a Reply